แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางรัก
 ค้นพบ 48 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนสีลม 600,000-800,000  340,000-600,000 
2.   ถนนสุรวงศ์ 400,000-600,000  230,000-430,000 
3.   ถนนพัฒน์พงษ์ 600,000  430,000 
4.   ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 300,000-700,000  260,000-430,000 
5.   ถนนเจริญกรุง 300,000-600,000  230,000-380,000 
6.   ถนนธนิยะ 600,000  340,000-510,000 
7.   ถนนศาลาแดง 300,000-500,000  260,000-380,000 
8.   ถนนสีลม ซอย 3 (ซอยพิพัฒน์) 250,000-400,000  210,000-340,000 
9.   ถนนสาธรเหนือ 350,000-450,000  260,000-340,000 
10.   ถนนเดโช 550,000-550,000  300,000-340,000 
11.   ถนนปราโมทย์ 500,000-550,000  300,000-340,000 
12.   ถนนมเหสักข์ 500,000-550,000  300,000-340,000 
13.   ถนนสีลม ซอย 5 (ละลายทรัพย์) 300,000-400,000  300,000-340,000 
14.   ถนนพระรามที่ 4 400,000-400,000  140,000-380,000 
15.   ถนนคอนแวนต์ 300,000-400,000  170,000-300,000 
16.   ถนนสี่พระยา 350,000-450,000  170,000-300,000 
17.   ซอยศาลาแดง 2 350,000-450,000  260,000-300,000 
18.   ถนนสุรศักดิ์ 350,000-350,000  260,000-300,000 
19.   ซอยประดิษฐ์ 500,000-500,000  300,000 
20.   ถนนประชุม 500,000-500,000  270,000-300,000 
21.   ถนนอนุมานราชธน 400,000-500,000  240,000-300,000 
22.   ถนนมหาพฤฒาราม 400,000-400,000  130,000-270,000 
23.   ถนนนเรศ 300,000-400,000  210,000-260,000 
24.   ถนนศรีเวียง 250,000-350,000  210,000-260,000 
25.   ถนนศาลาแดง 1 300,000-300,000  210,000-260,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |