| freesplans.com | ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
: : g o  t o  m a i n p a g e : :
สถาปัตยกรรม | ตกแต่งภายใน | ดีไซน์-แกลอรี่ | แบบบ้านสวย | แนะนำ-ติชม | ถาม-ตอบ เรื่องบ้าน | ติดต่อเรา 
ขณะนี้มีผู้ชมอยู่ 11 ท่าน 
FreeSplanS MENU
Profession Search
+ งานสถาปัตยกรรม
+ งานวิศวกรรม
+ งานรับเหมาก่อสร้าง
+ งานรับเหมาเฉพาะด้าน
+ งานออกแบบ
+ งานอสังหาริมทรัพย์
+ งานบริการอาคาร
C a l c u l a t o r . . .
D o w n l o a d s . . .

แลกลิ้งค์!!!
Link to US!!!


 

Calculator - การคำนวณค่าโอนบ้าน-ที่ดิน

  การคำนวณค่าโอนบ้าน/ที่ดิน  

เครื่องคำนวณโบราณการคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดิน นั้น ข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องทราบมาก่อนเกียวกับที่ดินของท่าน หรือสามารถตรวจสอบได้จาก Website ของ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/ หรือ คลิกที่นี่
1. ราคาประเมินที่ดินของราชการ ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ในเขต ราคาที่ ได้จะเป็นราคาต่อตารางวา
2. เกี่ยวกับอาคาร ท่านต้องจำแนกประเภทของอาคารได้ ตามช่องให้เลือกและท่านต้องทราบอายุอาคารว่า ก่อสร้างมาแล้วกี่ปี ตลอดจนท่านต้องประมาณการเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารทุกชั้นที่อยู่ในกรอบโครงสร้าง อาคารที่มีหลังคาคลุมทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้ง เช่น ลานซักล้าง ทางเข้าอาคาร ระเบียงที่อยู่นอกชายคา) แนะนำให้ท่านใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่ทุกส่วนแล้วมารวมกันเป็นตารางเมตร แล้วกรอกข้อมูลในช่องที่เตรียมไว้
 
   
   
     1. คำนวณเงินค่าโอนบ้าน/ที่ดิน
   
1. ราคาทุนทรัพย์ หรือราคาประเมินราชการ หรือราคาประเมินกรมที่ดิน ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
1.1 ที่ดินเนื้อที่ ตารางวา ราคาประเมินราชการตารางวาละ บาท
รวมราคาประเมินที่ดินเป็นเงิน   บาท
1.2 สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน อายุอาคาร   ปี
ประเภทอาคาร เนื้อที่อาคาร   ตารางเมตร
 
รวมราคาอาคารก่อนหักค่าเสื่อม บาท  
หักค่าเสื่อมอาคาร   บาท  
ราคาอาคารหลังหักค่าสื่อม บาท  
1.3 รวมราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บาท  
       
2. การคำนวณค่าธรรมเนียม      
2.1 ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บาท  
2.2 เงื่อนไขของประเภทอสังหาริมทรัพย์ เข้าข่ายจัดสรร ห้องชุดหรืออยู่นอกโครงการจัดสรร
2.2.1 อยู่ภายใต้โครงการจัดสรรหรือห้องชุด เสียอัตราค่าธรรมเนียม 0.01%
2.2.2 อยู่ภายนอกโครงการจัดสรร เสียอัตราค่าธรรมเนียม 2%
       
  คิดเป็นค่าธรรมเนียม บาท  
       
       
 
   
 
     2. การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   
2.1 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
บาท
2.2 จำนวนปีที่ถือครอง
ปี
2.3 กรณีได้มาโดยการรับให้ หรือรับมรดก
 
        2.3.1 ถ้า ที่ดินตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่น
                         ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ จะได้รับการยกเว้นเงินได้ 200,000 บาท
        2.3.2 ถ้าที่ดินตั้งอยู่ในเขตตามข้อ 2.3.1 ไม่มีการยกเว้นให้คำนวณตามปรกติ

หักค่าลดหย่อนตามกรณี ข้อ 2.3 บาท

รวมเป็นเงินได้หลังหักลดหย่อนตามข้อ 2.3 บาท
2.4 จำแนกตามการได้มาของอสังหาริมทรัพย์
 
        2.4.1 ได้มาโดยการรับให้ หรือรับมรดก อัตราเงินได้ 50% ตลอดระยะเวลาการถือครอง
        2.4.2 ได้มาโดยการอื่นนอกเหนือจาก 2.3.1

ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาถือครอง บาท
   
 
   
 
     3. การคำนวณค่าอากร
   
3.1 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
บาท
อัตราค่าอากร   
%
คิดเป็นค่าอากร   
บาท
 
   
 
     4. การคำนวณค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
   
4.1 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ บาท
4.2 เงื่อนไขระยะเวลาถือครอง
       4.2.1 ผู้ขายถือครองเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
       4.2.2 ผู้ขายถือครองเป็นระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ต้องไปดูเงื่อนไขข้อ 4.3
4.3 เงื่อนไขการเข้าอยู่อาศัยหรือการเข้าไปใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
       4.3.1 ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
       4.3.2 ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 0.11%
คิดเป็นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ บาท
   
 
   
 
     5. การคำนวณค่าจำนอง
   
5.1 วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
บาท
ค่าจดจำนองใช้อัตรามาตรฐาน  
%
คิดเป็นค่าจำนอง  
บาท
 
   
 
    สรุปค่าใช้จ่ายในการโอนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน
   
ลำดับ ประเภท คิดจากฐาน รวม (บาท) อัตรา
1 ค่าธรรมเนียม ราคาประเมิน โครงการจัดสรร 0.01%นอกโครงการ 0.01%
2 ภาษีเงินได้ ราคาประเมิน ตามตาราง
3 ค่าอากร ราคาขาย 0.5%
4 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ราคาขาย 0.11%
5 คิดเป็นค่าจำนอง วงเงินกู้ 0.01%
  รวมค่าใช้จ่าย    
 
   

ร่วมแสดงความคิดเห็น


webmaster คลิกที่นี่

Copyright 2002 freesplan Design solution, Inc.